Računska in merjena energetska izkaznica

Ločimo dve vrsti energetskih izkaznic.

Računska energetska izkaznica

Izdaja se za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe.

Določi se na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Energijski kazalniki se določijo po računski metodologiji, temelječi na pravilniku, ki ureja metodologijo učinkovite rabe energije v stavbah.

Merjena energetska izkaznica

Izdaja se za obstoječe nestanovanjske stavbe (pisarne, poslovne prostore…).

Določi se na podlagi meritev rabe energije – električna energija, zemeljski plin, kurilno olje…

Energijski kazalniki se določijo na podlagi izmerjenih vrednosti porabe energije za zadnja tri koledarska leta. Če podatki o porabljeni energiji za zadnja tri leta niso na voljo, se uporabijo podatki za zadnji dve leti ali za zadnje končano koledarsko leto.